Proposta educativa

INFORMACIÓ GENERAL

Aquesta pàgina web és propietat del Comitè espanyol d’ACNUR, una organització no governamental declarada d’utilitat pública i destinada a captar fons per donar suport a les operacions d’ACNUR a tot el món. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels termes i condicions d’ús següents:  

 

1. Titularitat i propietat intel·lectual

Tots els continguts d’aquesta pàgina web són propietat del Comitè espanyol d’ACNUR, amb CIF G80757560 i domicili social al c/ Cedaceros, 11, 1r A, 28014 de Madrid.

Per això, qualsevol ús no autoritzat prèviament pel titular d’aquests continguts serà considerat un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

 

2. Política de privacitat i tractament de dades de caràcter personal    

Quan l’usuari dona les seves dades de caràcter personal, a través dels diferents formularis de registre, està autoritzant expressament el Comitè espanyol d’ACNUR al tractament automatitzat de les seves dades personals per poder atendre les seves peticions de servei segons s’especifica en el text inclòs en el formulari de contacte.

En compliment d’allò establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament, s’informa als usuaris de la pàgina web www.acnurlocofestival.es que totes les dades personals que donin a través seu o mitjançant l’enviament de correus electrònics a l’adreça eacnur@eacnur.org s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat del Comitè espanyol d’ACNUR.

La finalitat amb què seran tractades aquestes dades, recollides en el formulari de registre, serà la de registrar la informació de contacte d’usuaris que vulguin participar en la iniciativa Loco Festival, de manera que se’ls permetrà accedir a tot el material educatiu disponible al web, així com participar en els esdeveniments o activitats que s’hi ofereixin.

Amb l’emplenament dels formularis esmentats o amb l’enviament d’un correu electrònic, l’usuari autoritza que les seves dades siguin tractades amb les finalitats que s’han indicat abans.

L’usuari haurà d’emplenar tots els camps del formulari per poder-lo enviar. L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat, exactitud i actualització de les dades que ha donat.

En el supòsit que, a través de l’emplenament del formulari esmentat o l’enviament de correus electrònics a l‘adreça electrònica abans indicada, l’usuari donés dades de tercers, aquest garanteix que està facultat legítimament per donar aquestes dades i que ha informat a l’interessat de la cessió de les seves dades i n’ha sol·licitat el consentiment, responsabilitzant-se de l’incompliment d’aquestes obligacions.

El Comitè espanyol d’ACNUR no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense el previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar el servei que ell mateix hagi sol·licitat.

L’usuari, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al Comitè espanyol d’ACNUR mitjançant un correu electrònic a eacnur@eacnur.org, per correu postal al c/ Cedaceros, 11, 1r A, 28014 de Madrid o trucant al 91 369 06 70.

Aquesta política de privacitat podrà ser modificada per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o de la normativa aplicable que en cada moment resultin oportunes. En aquest cas, el Comitè espanyol d’ACNUR anunciarà els canvis, i indicarà clarament i amb l’antelació necessària les modificacions efectuades, i sol·licitarà, en cas que calgui, l’acceptació d’aquests canvis per part de l’usuari.

 

Una iniciativa de:


ACNUR

Entitats col·laboradores:


GSD educación

Partner educatiu:


EduXarxa