Proposta educativa

Proposta educativa


Objectius educatius
1 Educació en la solidaritat i la interculturalitat
 • Sensibilitzar l’alumnat sobre la situació de les persones refugiades i les situacions de vulneració dels drets humans.
 • Divulgar els valors de la solidaritat, la cooperació i la interculturalitat.
2 Apoderament juvenil
 • Capacitar nens i joves en l’organització d’activitats socials i incentivar la seva participació activa en accions solidàries.
 • Fomentar el desenvolupament d’habilitats per treballar en equip, la intercooperació i el lideratge democràtic.
3 Construcció de llaços comunitaris
 • Fomentar la cooperació de diversos actors socials per aconseguir un mateix objectiu solidari.
 • Generar cohesió social intergeneracional a través de la participació en aquest festival inclusiu i obert a tota la comunitat educativa.
Contextos i cicles educatius
 • Infantil
 • Primària
 • ESO
 • Batxillerat i Cicles formatius
 • Educació artística i musical
 • Universitats
 • Educació no formal
Temporització
 • Fase de sensibilització:
  entre 1 i 3 sessions
 • Fase d’acció-cooperació:
  3 sessions
 • Fase de reflexió: 1 sessió
Metodologies educatives
 • Aprenentatge-servei (APS)
 • Aprenentatge basat en projectes (ABP)
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Aprenentatge competencial
Àrees de coneixement
 • Valors socials i cívics
 • Ciències socials
 • Llengua i literatura
 • Matemàtiques
 • Educació artística i musical
 • Arts escèniques
 • Cultura audiovisual
 • Producció d’esdeveniments
Competències clau
 • CSC: competències socials i cíviques
 • SIEE: sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
 • CEC: consciència i expressions culturals
 • CCL: competència en comunicació lingüística
 • CD: competència digital
 • AA: aprendre a aprendre
 • CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
CORRESPONDÈNCIA CURRICULAR I RÚBRICA
 • La correspondència curricular entre els continguts treballats en el projecte i el currículum educatiu, així com la proposta de rúbrica per avaluar-lo, estan disponibles a la guia didàctica.

Una iniciativa de:


ACNUR

Entitats col·laboradores:


GSD educación

Partner educatiu:


EduXarxa