Proposta educativa

Proposta educativa


Obxectivos educativos
1 Educación na solidariedade e a interculturalidade
 • Sensibilizar o alumnado sobre a situación das persoas refuxiadas e as situacións de vulneración dos Dereitos Humanos.
 • Divulgar os valores da solidariedade, a cooperación e a interculturalidade.
2 Empoderamento da xente nova
 • Capacitar a xente nova na organización de actividades sociais e incentivar a súa participación activa en accións solidarias.
 • Fomentar o desenvolvemento de habilidades para o traballo en equipo, a intercooperación e o liderado democrático.
3 Construción de vínculos comunitarios
 • Fomentar a cooperación de distintos actores sociais para a consecución dun mesmo obxectivo solidario.
 • Xerar cohesión social interxeracional mediante a participación neste festival inclusivo e aberto a toda a comunidade educativa.
Contextos e ciclos educativos
 • Infantil
 • Primaria
 • ESO
 • Bacharelato e Ciclos Formativos
 • Educación artística e musical
 • Universidades
 • Educación non formal
Temporización
 • Fase de sensibilización:
  entre 1 y 3 sesións
 • Fase de acción-cooperación:
  3 sesións
 • Fase de reflexión: 1 sesión
Metodoloxías educativas
 • Aprendizaxe-Servizo (APS))
 • Aprendizaxe Baseada en Proxectos (ABP)
 • Aprendizaxe Cooperativa
 • Aprendizaxe Competencial
Áreas de coñecemento
 • Valores sociais e cívicos
 • Ciencias sociais
 • Lingua e literatura
 • Matemáticas
 • Educación artística e musical
 • Artes escénicas
 • Cultura audiovisual
 • Produción de eventos
Competencias clave
 • CSC: competencias sociales e cívicas
 • SIEE: sentido da iniciativa e espírito emprendedor
 • CEC: conciencia e expresións culturais
 • CCL: competencia en comunicación lingüística
 • CD: competencia dixital
 • AA: aprender a aprender
 • CMCT: competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
CORRESPONDENCIA CURRICULAR E RÚBRICA
 • A correspondencia curricular entre os contidos traballados no proxecto e o currículo educativo, e mais a proposta de rúbrica para o avaliar, están dispoñibles na guía didáctica.

Unha iniciativa de:


ACNUR

Entidades colaboradoras:


GSD educación

Partner educativo:


EduXarxa